Glasbena šola Kočevje

          Reška cesta 16, 1330 Kočevje
          Telefon: 01/895 17 79
          Faks: 01/ 893 10 28
          E-poštal: info@gs-kocevje.si

 
       katalog informacij javnega značaja

 

 1. Osnovni podatki o izdajatelju kataloga
Naziv zavoda: Glasbena šola Kočevje, Reška cesta 16 tel.: 01 895 17 79 fax: 01 893 10 28
Odgovorna uradna oseba: Jože Rajk, prof.
Datum prve objave kataloga: 1.5.2008
Datum zadnje spremembe: 10.1.2017
Katalog je dostopen na http://www.gs-kocevje.si in http://www.gskocevje.net

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda Osnovno glasbeno izobraževanje
Seznam notranjih organizacijskih enot matična šola
Organigram zavoda organigram
2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Jože Rajk, ravnatelj
Kočevje, Reška cesta 16
info@gs-kocevje.si
tel.: 01 895 17 79
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi · Akt o ustanovitvi,
· Odlok o spremembi akta o ustanovitvi

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnzavoda Glasbena šola Kočevje 9.12.2016

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje, 30.3.2018

 

Državni predpisi  
Register predpisov RS Uradni list

·         Zakon o računovodstvu

·         Zakon o javnih financah

Predpisi EU Evropska zakonodaja
Direktiva 2003/98/ES  
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov šola ni predlagatelj predpisov
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov  
Seznam strateških in programskih dokumentov · Letni delovni načrt
· Finančni načrt
· Predmetnik in učni načrti
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ GŠ Kočevje ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc GŠ Kočevje ni upravljalec javnih evidenc
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk · notranji pravni akti šole
· seznam učencev šole
· seznam zaposlenih na šoli
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa · Šolski koledar
· Šolska publikacija

- Pravilnik o nadstandardnem - ljubiteljskem programu v GŠ Kočevje
· Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo
· Navodilo za izvedbo sprejemnih izpitov

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna na spletu ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.
Informacijo javnega značaja lahko zahteva kdorkoli. Ta informacija izvira iz delovnega področja glasbene šole in obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, evidence, registra ali dokumentiranega gradiva. Splošne informacije javnega značaja so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu itd. Informacijo javnega značaja je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov Glasbena šola Kočevje, Reška cesta 16, 1330 Kočevje, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu zavoda. 
Pravno varstvo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in način seznanitve z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.
Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.
Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za glasbeno šolo stroški, jih organ prosilcu zaračuna na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05).

 

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov v pripravi… v pripravi…

 

 

   Izjava o zasebnosti

Copyright 2010 / Vse pravice pridržane - All rights reserved Glasbena šola Kočevje

Powerd by Spletobjava / Studiointera